اطلاعات شما برای درخواست اینترنت LTE ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

قدردان همراهیتان هستیم.