مشترک گرامی

شما می توانید برای آشنایی با ساخت حساب کاربری و نحوه استفاده از صفحه مشترکین LTE ویدیو های آموزشی زیر را مشاهده نمایید. 

 

راهنمای ساخت حساب کاربری صفحه مشترکین

 

راهنمای کاربری صفحه مشترکین ، تمدید و تغییر طرح