کارشناس کنترل پروژه (PMO)

آقا - خانم

شرکت ارتباطات مبین‌نت

field واحد استراتژی و راهبرد
location دفتر ساختمان کوه نور

شرح وظایف :

_ تدوین منشور پروژه و دریافت تائیدات آن
_ تعریف Scope پروژه
_شناسایی و ارزیابی ریسکها و مشکلات پروژه
_تعریف ساختار شکست پروژه WBS
_شناسایی ذینفعان پروژه و تجزیه تحلیل نیازمندی آنها
_برنامه ریزی بودجه پروژه و کنترل هزینه کرد آن
_تعریف کانالهای ارتباطی پروژه
_تعریف و بروزرسانی پروژه ها در سامانه EPM
_تنظیم جلسات مرتبط با پروژه و پیگیری مصوبات آن
_تهیه و بروزرسانی گزارشات پروژه در سطوح مختلف
_مشارکت در فرآیند ارزیابی عملکرد و تعاریف KPIهای واحدی

شرایط احراز شغل:

_آشنایی با استاندارد PMBOK
_آشنایی با چارچوب اجایل اسکرام
_آشنایی به ابزار MS Project
_آشنایی با متد OKR مزیت محسوب می شود.