ایمن سازی و جلوگیری از نمایش اطلاعات مودم Outdoor BM-8301

برای ایمن سازی و جلوگیری از نمایش اطلاعات مودم بیرونی بی ام ۸۳۰۱ مطابق این راهنما عمل کنید.