در صورت عدم استفاده از ترافیک ماهانه آیا می‌توان آن را به ماه بعدی منتقل کرد؟

خیر ترافیک ماهانه تا پایان هر دوره اعتبار دارد و چنانچه از آن استفاده نشود به دوره بعدی قابل‌انتقال نخواهد بود.