منظور از ترافیک ماهیانه چیست؟

ترافیک ماهیانه به مجموع حجم دریافت (دانلود) و بارگذاری (آپلود) اطلاعات در طرح انتخابی ترافیک ماهیانه گفته می شود