شیوه تغییر رمز ورود به صفحه مودم (LTE(3000M

برای تغییر کلمه عبور ورود به صفحه این مودم، این راهنما را دریافت کرده و بر اساس گام‌های توضیح داده شده در آن عمل کنید.