مودم من سرقت شده است، چطور می‌توانم مودم را غیرفعال کنم؟

با مراجعه به یکی از عوامل فروش مجاز مبین‌نت به همراه مدارک شناسایی می‌توانید اقدام به قطع موقت سرویس خود نمایید.