اخبار مبین‌نت ( مناقصات )

شنبه ۰۶ شهريور

مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار صفحه مشترکین (e-care)

شرکت ارتباطات مبین نت در نظر دارد "طراحی و پیاده سازی نرم افزار صفحه مشترکین (e-care)" خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.